การรับประกันสินค้า

1. สินค้ามีช่วงเวลารับประกัน 1 ปี (เฉพาะกล้องสำรวจ) นับจากวันที่ซื้อสินค้า
2. บริษัทฯ รับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกันหรือการชำรุดเสียหาย
    ซึ่งเกิดจาก
ความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต
3. บริการตรวจซ่อมในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรง  ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ
4. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
   4.1 ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ช่างของบริษัท
   4.2 ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทุกประเภท ความประมาทเลินเล่อ ภัยธรรมชาติต่างๆ การขนส่ง
         การตกกระแทก
การหล่นน้ำ การใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี
   4.3 การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายเนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
         การใช้ไฟไม่ได้
มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก
   4.4 การใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือจากคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
   4.5 การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ เช่น การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปื้อน
   4.6 การรับประกันไม่รวมถึง ชิ้นส่วนที่สึกหรอตามปกติ เช่น แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จไฟของเครื่อง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
6. การรับประกันจะถูก ยกเลิก หรือ สิ้นสุด หากข้อมูลส่วนใดในใบรับประกันถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ
    หมายเลขเครื่องบน
ผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือ ทำลายไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ** หมายเหตุ : การให้บริการ ไม่รวมค่าพาหนะและการขนส่ง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 214,598