GOWIN รุ่น TKS-202 ฟังก์ชั่นการทำงาน Style TOPCON

กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้
TOTAL STATION  ยี่ห้อ GOWIN รุ่น TKS-202
ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
    1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับ
           แกนของกล้องส่อง

    1.2 มีกำลังขยาย 30 เท่า
    1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาด  45 มิลลิเมตร
    1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร
           หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

    1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
    2.1 สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
    2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
    2.3 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode
           และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)


3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
    3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
    3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
    3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute Reading

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
    4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่อง
           บันทึกข้อมูลชนิด  อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้ 24,000 ข้อมูล

    4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
    4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
          - กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
          - การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
          - กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )   
          - การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
          - การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
          - คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

5. ทั่วไป
    5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า
           24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง

    5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารถป้องกันน้ำได้ตาม
           มาตรฐาน IP54

    5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือ
           ดีกว่า และระดับฟองยาว  30  ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

    5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นาน
           ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน


6. อุปกรณ์ประกอบ
    6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม  จำนวน    1  ชุด
    6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว  2  เมตร               
           จำนวน    1  ชุด

    6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้         จำนวน    1  ขา
    6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                      จำนวน    2  ก้อน
    6.5 เครื่องประจุไฟ                                                จำนวน    1  ชุด
    6.6 ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                      จำนวน    1  ชุด
    6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์    1  เส้น
    6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   1 ชุด
    6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน  1  ชุด

7. การรับประกันและบริการ
    7.1 อบรมการใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานได้
    7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว    

 

Visitors: 122,188